Tävlingsklasser och regler


Regler för friflygklasserna

 

De olika friflyg-klasserna som vi tävlar i är:

Klass Gummimotormodeller
A Små modeller med maximal spännvidd på 50 cm konstruerade före 1960. Vingbelastning min. 10 g/dm².
B Lite större gummimotormodeller. Innefattar klasserna B1, B2 samt 30” modeller. Spännvidden skall ligga mellan 50 och 75 cm (eller 30" för modeller konstruerade enligt det engelska måttsystemet). Konstruktionsår före 1960. Vingbelastning min. 10 g/dm².
C Hit hör klass C2 samt 40” modeller. Spännvidden ligger mellan 75 och 100 cm (eller 40"). Konstruktionsår före 1960. Vingbelastning min. 10 g/dm².
D Wakefield som den också kallas är den största gummimotorklassen. Hit hör modeller med en spännvid över 100 cm, samt Wakefieldmodeller oavsett spännvidd. Konstruktionsår före 1951, samt Wakefieldmodeller innan 1954. Vingbelastning min. 15 g/dm² eller gällande vikt i Wakefieldklassen.
Gint Wakefield-modeller enligt gällande regler 1954-1989.
Modeller från 1954-57 måste ha landställ för markstart, max 80g gummi.
Modeller från 1958-1965 handstartas och får max ha 50g gummi.
Modeller från 1966-1989 handstartas och får max ha 40g gummi.
 
Klass Segelmodeller
S1 Spännvidd max 100 cm. Konstruktionsår före 1951.
Vingbelastning min. 10 g/dm².
S2/S3 Spännvidd över 100 cm. Konstruktionsår före 1949.
Vingbelastning min. 15 g/dm². En sammanslagning av klasserna S2 (spännvid 100-150 cm) och S3 (spännvidd > 150 cm)
Sint Segelmodell enligt gällande internationella regler för perioden: Bäryta 32-34 dm², min vikt: 410g, min kroppstvärsnitt: bäryta/100.
Konstruktionsår 1947-1953.
A1 Bäryta max 18 dm². Bärytebelastning min 12g/dm2. Konstruktionsår 1951-1989.
A2 Bäryta 32-34 dm². Min vikt: 410g. Konstruktionsår 1954-1979. Snurrekrok är inte tillåtet.
 
Klass Förbränningsmotormodeller
F-Klassisk Motorstorlek max 2,5 cm³. Motortid max 30 sek. Konstruktionsår före 1949.
Motorn skall vara orginalmotor konstruerad före 1950 eller modern replik därav.
Modellen skall vara försedd med av konstruktören föreslagen motorstorlek.
Vingbelastning min. 15 g/dm².
F-Nostalgi Modeller konstruerade t.o.m. 1960. Motorstorlek max 2,5 cm3. Motortid max 15 sek. Handstart.
Motorn skall vara orginalmotor konstruerad före 1959 eller modern replik därav.
Bärytebelastning enl. för modellens konstruktionsår gällande regler.
C1-Nostalgi Modeller konstruerade före 1970. Motorstorlek max 1,0 cm3. Motortid max 10 sek. Handstart.
Bränsle: fritt. Autofunktioner: endast autoroder tillåtet.
Motor konstruerad före 1961.

Konstruktion

Modellerna skall vara konstruerade senast det år angivits ovan enligt de regler som gällde t.o.m. detta år. Dokumentation i detta avseende om sin modell skall varje tävlande vara beredd att uppvisa på tävling för styrelsen eller tävlingsjuryn. Sådan dokumentation bör främst utgöras av ritning från någon känd publikation. Modellen skall förutom att följa ritningen även vara tidstypiskt utförd. (Avser materialval, klädsel och propellerval). Termikbroms, kurvroder på S-modeller och erfarenhetsmässiga förstärkningar får införas utöver ritningen. Vidare tillåts delbar vinge, och startkrokens läge får justeras på segelmodeller.

Vingbelastning se resp. klass. Övriga under 1940-50-talen gällande bestämmelser för minsta kroppsektion, max.vikt, max. kroppslängd och max. stabilisatoryta skall vara uppfyllda av alla i tävling deltagande oldtimerkonstruktioner.

Tävlingar

Tävlande får starta med mer än en modell i varje klass förutsatt att de är av olika typ och konstruktion. Alla slag av reparationer är tillåtna, inklusive utbyte av skadade delar, men reservmodell får ej sättas in i stället för skadad eller bortflugen modell.
Varje modell får göra tre flygningar och maxtiden är 2 minuter om inget annat överrenskommes före tävlingens start. Omstart får ske en gång vid tid under 20 sekunder och ytterligare en gång om hinder utanför den tävlandes kontroll uppkommer under start. I F-klasserna får omstart ske en gång vid för lång motortid.
S-modellerna startas med löp- eller vinschlina högst 100m lång, de modernare A1/A2-klasserna har dock max 50 m lina. I linans fria ände skall en väl synlig flagga eller fallskärm om minst 15x15 cm vara fästad.
Tidtagaren får följa modellen i kikare. Handstart tillämpas numera i alla klasser. Vid Oldtimermästerskapen måste minst tre tävlande starta i resp. klass för att mästerskapsplaketter skall utdelas.

 


 

Regler för friflygande skalamodeller

Provisoriska regler för tävling med friflygande skalamodeller utomhus.

Utarbetade februari 2003, ändrade och kompletterade februari 2004 samt

februari 2005 av Arbetsgruppen för Friflygskala.

 

A. Syfte

Reglerna syftar till att möjliggöra tävlande med fri-

flygande skalmodeller under former som är rättvisa

men ändå enkla och därför kan stimulera även juniorer

och nybörjare till att deltaga. Det skall inte behövas för-

storingsglas, lupp, skjutmått, mikrometer, gradskiva m.m.

för att genomföra skalabedömning, utan huvudvikt läggs

på modellens intryck av förebilden. Balans mellan

skalenlighet och flygförmåga har eftersträvats.

B. Modellen

1. Friflygande skalmodell av fullskalaflygplan, byggt

eller projekterat..

2. Fri storlek. Vid tävling kan dock indelning i stor-

leksklasser förekomma.

3. Skalenlig, människolik pilot skall i förekommande

fall finnas.

4. Reaplantyper får framdrivas med annan drivkälla,

dock ej utanpåliggande propeller, eller som seglare.

5. Dokumentation krävs i form av 2 - eller 3-planskiss,

(Munson, Profile, Jane´s eller motsvarande) samt om

möjligt färgangivelse och/eller foto(n). Egentillverkade

ritningar eller rekonstruktioner måste ha medföljande

referens.

6. Den tävlande skall själv ha byggt sin(a) modell(er).

7. Fällbar propeller tillåts ej, såvida inte förebilden

var utrustad med dylik.

C. Klasser.

1. Klass 1: gummimotordrift.

A upp till 660 mm spännvidd.

B över 660mm spännvidd.

2 Klass 2: annan framdrivningsanordning.

A upp till 660 mm spännvidd.

B över 660 mm spännvidd.

3. Klass 3: segelmodeller.

Tävlingsledningen har rätt att, om så befinnes lämpligt

pga antalet startande modeller eller annat, besluta att

klasser ska slås samman eller att införa annan klass-

indelning, t.ex masstart, Concours d´Elegance, juniorklass

m.m. Sådan klassindelning skall meddelas före tävlingens

början.

D. Tävling.

1 Tävling består av Skalamoment och Flygmoment.

För erhållande av slutplacering skall båda momenten

genomföras.

2 Tävlande har rätt att deltaga med högst tre modeller

per klass. Rätt till erhållande av eventuella segerpremier

tillkommer dock endast den högst i klassen placerade

av varje tävlandes modeller.

3. Tävlande får representeras genom proxyflygning.

4 Skalamoment.

4.1 Modell bedöms av skaladomare, utsedd av tävlingsled-

ningen, enligt “Skalabedömning för friflygande skalamodel-

ler 050206”. Se Bilaga.

4.2 Erhållen poängsumma, inklusive eventuella bonus- resp.

Avdragspoäng, utgör Skalapoäng.

5 Flygmoment.

5.1 Segelmodell startas med max 50 m lina, övriga modeller

med handstart.

5.2 Tid tages från det att modellen släpps till dess att den slutar

flyga. Tidtagning får avbrytas då stipulerad maxtid uppnåtts.

5.3 Den tävlande har rätt till tre officiella flygningar per modell.

Som officiell flygning räknas varje flygning över 20 sekunder

för segelmodeller och över 10 sekunder för övriga modeller.

5.4 Om vid startförsök tiden för officiell flygning inte uppnås

har den tävlande rätt till ett nytt startförsök. Om även detta start-

försök misslyckas får ett tredje startförsök göras, men den flygtid

som uppnås i detta tredje startförsök skall då utgöra den tävlandes

officiella tid i flygningen.

5.5 Maxflygtid skall vara 90 sekunder per flygning. Tävlings-

ledningen har rätt att, om fält- eller vindförhållanden så kräver,

minska maxtiden till 60 sekunder. Sådan minskad maxtid skall

i så fall gälla för hela tävlingen i berörda klasser.

5.6. Den sammanlagda flygtiden, uttryckt i sekunder i de två

bästa flygningarna, skall utgöra modellens Flygpoäng.

 

6. Slutplacering.

6.1 Totalpoäng utgörs av summan av Flygpoäng och dubbla Skala-

poäng. (Flygpoäng + (2 x Skalapoäng) = Totalpoäng).

Om tävling genomförs med reducerad maxtid skall Skalapoäng

istället multipliceras med 1,5.

6.2 Tävlandes modeller rangordnas efter erhållen totalpoäng

och segrare är den, som erhållit högst totalpoäng. Poäng måste

dock ha erhållits i både skalamoment och flygmoment för att

ingå i rangordningen.

6.3 Vid lika totalpoäng skall modell med högre skalapoäng

rangordnas före modell med lägre skalapoäng. Om även skala-

poängen är lika skall placering avgöras genom skiljeflygning

med 120 sekunders maxtid. Om inget avgörande kan erhållas, delas

placeringen.

 

Arrangörer av tävlingar enligt dessa regler uppmanas att rapportera

sina erfarenheter till Arbetsgruppen , så att vi av vunna erfarenheter

kan på sikt etablera ett permanent regelverk.

 

 

Bilaga.

Skalabedömning av friflygande skalmodeller.

Skalabedömning skall utföras av skaladomare utsedd av tävlings-

ledningen och poängsättas enligt nedanstående principer.

Allmänt.

Lagligen förbjudna symboler får ej ingå i dekoren, Frånvaro

av, eller övertäckning av, sådan symbol medför ej poängavdrag.

Vid bedömning skall ingen hänsyn tas till propeller, dvs flyg-

propellers storlek och utseende och avsaknad av markfrigång

skall ej dra ner bedömningen. Dock skall modell , som är utrustad

med fällbar propeller ej tillåtas tävla om det ej kan styrkas att

förebilden var utrustad med fällbar propeller. Ej heller skall jet-

flygplan , som försetts med flygpropeller, tillåtas tävla om det inte

kan styrkas att förebilden haft en framdrivningspropeller på mot-

svarande plats.

Modellerna bör bedömas före flygmomentet och gummimotor

modeller får bedömas utan anbringad gummimotor.

Vid bedömningen skall hänsyn ej tas till eventuell anordning för

termikbromsning , såvida den inte avsevärt påverkar flygplanets

allmänna proportioner.

Likhet med förebilden.

 

Likhet med förebilden bedöms mot förelagd dokumentation av

förebilden. Enbart byggritning skal inte anses utgöra till-

räcklig dokumentation för erhållande av poäng. Om dokumentation

saknas skall modellen ges 0 poäng för ifrågavarande moment.

För bedömning av färg skall rimliga antaganden kunna gälla för

erhållande av poäng. För högsta poäng krävs dock dokumentation

i form av färgangivelse.

Vid bedömning av finish och färg skall hänsyn ej tas till hur detta

åstadkommits, utan endast till det uppvisade resultatet i form av den

presenterade modellen jämfört med förelagd dokumentation.

Avdrag skall ges för åtgärder , som kan ha en kraftigt flygförbätt-

rande effekt. Avdraget skall dock endast ges om

åtgärden starkt påverkar intrycket av modellen jäm-

fört med förebilden. Dock skall avdrag för profil med

konkav undersida alltid göras om det ej kan styrkas att

förebilden haft motsvarande profil.

Likhet med förebilden :

Utseende , konstruktion och detaljer.

Profilmodell (NoCal) 0

Dålig överensstämmelse, inte mycket detaljer 0 -10

Hygglig överensstämmelse, en del detaljer 11-20

God överensstämmelse, många detaljer 21-27

Mycket god överensstämmelse, alla detaljer 28-35

Färg och markeringar.

Finish, färg, markeringar osv jämfört med förelagd

dokumentation av originalet. 0-25

Avdrag.

Ingen pilot -15

Profilpilot -5

Flygplan med helt dold pilot, ej synlig genom fönster el. dyl. -5
(t.ex. Spirit of St. Louis, Dayton-Wright Racer)

Landningsställ representerat i infällt tillstånd -5
(dock ej för fungerande infällbart ställ)

Kraftigt förenklat kroppstvärsnitt -7

Starkt förlängd nos -10

Starkt förlängd momentarm -10

Stor förändring av bärytors utseende -10

Kraftigt förstorade stjärtplan -10

Kraftigt förstorad v-form -10

Vingprofil med konkav undersida -10
(ej om förebilden hade sådan profil, se ovan!)

Hantverk.

Poäng för hantverk 0-20

Bonuspoäng.

Bonuspoäng ges för svårare flygplanstyper enligt

följande:

Högvingade monoplan 0

Parasollvingade monoplan 3

Skulder och midvingade flygplan 5

Ankor och tandem 5

Lågvingade monoplan 10

Biplan 15

Triplan eller mer 20

Sjöflygplan 15

Ovanliga flygplan

(flygande vingar, autogiro m.fl.) 15

Varje jetmotorgondol 1

Varje motorgondol med friroterände

skalapropeller 2

Enmotoriga flygplan

med skjutande propeller 5

Flermotoriga flygplan per

drivande propeller 10

Fungerande infällbart landningsställ

Envägs 7

Tvåvägs 15

 

Obs. Att bonuspoängen är additiva, d.v.s. man kan

erhålla bonuspoäng för flera saker samtidigt och då

skall dessa adderas.

Erhållen skalapoäng.

Den resulterande skalapoängen är summan av erhållna

poäng för Likhet med förebilden, Hantverk och Bonus-

poäng.

 

Malmslätt 2005-02-06

Arbetsgruppen för Friflygskala

Lennart Lilienberg

Anders Sellman (sammankallande),

Lars Tolkstam

Gunnar Wivardsson

 

 

 

 

  


 

Regler för Radio-klasserna

 

Regler för OT-RC, gällande fr.o.m 99.08.14

 

Syfte:

·      Att föra samman de som har flugit friflygande och radiostyrda modeller av äldre snitt till trivsamma och avkopplande tävlingar och meetings.

·      Att ge den yngre generationen en inblick i hur det gick till på den ” gamla goda tiden”.

·      Att bevara gamla konstruktioner.

 

Modellspecifikation:

·      Modellen skall vara av friflygande typ eller vara avsedd för radiostyrning samt ursprungligen konstruerad för förbränningsmotor.

·      Modellen skall vara konstruerad 1965 eller tidigare. Detta gäller även skalamodeller, där det alltså är modellens konsruktionsår och inte originalets som räknas.

·      Om det råder tveksamhet ang. modellens ursprung bör någon form av dokumentation visas, t.ex. originalritning, tidskrift, katalogblad eller motsvarande, som visar att modellen uppfyller ovanstående kravspecifikation.

·      Förbränningsmotor eller elmotor av valfri typ.

·      Modellen skall vara byggd (så långt som möjligt) i material motsvarande originalet.

·      Avvikelse får göras för förstärkningar. Epoxi får användas, dock ej kompositmaterial.

·      Till klädsel  bör material användas, som till sin struktur liknar originalet, dvs siden, nylon, japanpapper, vävburen plast och plastfilm som har likhet med japanpapper.

·      Blank plastfilm (t.ex. Solarfilm, Monocote och liknande) bör ej användas.

·      Valfri godkänd radioutrustning får användas.

·      Valfria funktioner får användas. Se punkten bonus under Flygning! 

 

Flygning:

·      Den tävlande får deltaga med två olika modeller, men endast den bästa räknas i den officiella resultatlistan.

·      Man flyger normalt fyra omgångar och räknar de tre bästa. Om  man flyger tre omgångar räknas de två bästa. Om tävlingen endast omfattar två omgångar räknas båda. Vid lika poäng räknas den strukna omgången som placeringsavgörande.

·      Omstart beviljas om modellen får motorstopp eller andra problem uppstår innan den varit luftburen 30 sek. Har modellen flugit mer än 30 sek är det en officiell flygning och skall räknas.

·      Modellen får starta från marken eller handkastas.

·      Modellen får använda 4 min för att stiga. Därefter skall motorn stängas av och påbörja glidflygt.

·      Idealtiden  för glidflygten är 4 min till det att huvudhjulen tar mark första gången.

·      Det ges 1 poäng/sek upp till fyra minuter, dvs max 240p. Om man flyger mer eller mindre än 4 min ges 1 poängs avdrag/sek avvikelse.  Om modellen har använt mer än 4 min för stigningen, skall 1 poäng/sek minskas med glidpoängen. Detta kallas flygpoäng.

·      Landningspoäng (30p) ges om modellen stannar inom en landningscirkel med 30m diameter. Referenspunkt på modellen är spinnern eller om sådan saknas propellermutter eller propelleraxelns främre del. Landningscirkeln kan bytas ut mot en väl markerad centrumpunkt förbunden med en stum 15m lina. Linans fria ändpunkt skall nå modellens referenspunkt för att landningspoäng skall erhållas. Det är olämpligt att använda korta mätdon, eftersom dessa lätt kan medföra mätfel.

·      Om vinden är så stark att modellen riskerar att backa efter det att den stannat, skall tidtagare eller annan funktionär ta tag i modellen och hålla den stilla tills mätningen är gjord.

·      Flera modeller kan flyga samtidigt, men av praktiska skäl bör en separation på minst två minuter göras för att undvika att modeller landar på samma gång. Piloterna skall under flygning stå på anvisad plats och får absolut inte stå i landningscirkeln.

·      Om modellen är utrustad med enbart sidoroder och motorkontroll/motoravstängning, läggs 10 bonuspoäng till varje flygomgång.

·      Är modellen utrustad med flera funktioner och den tävlande vill erhålla bonus, måste alla funktioner utom ovanstående låsas och servokablarna dras ur.

·      Om det av praktiska skäl inte går att använda fyra minuters stig-resp. glidtid (kontrollerat luftrum, låg molnhöjd och liknande), har tävlingsledaren rätt att korta tiderna till tre resp. tre minuter. Detta skall klargöras på briefingen före tävlingen.

 

 

Utgåva 4, revidering 2002-08-24

Kjell-Åke Elofsson

Regler för OT-RC III, gällande fr.o.m 99.08.14

Syfte:

 • Att föra samman många av de som flög klassen RC III på 50-och 60-talet till trivsamma och avkopplande tävlingar och meetings.
 • Att ge den yngre generationen en inblick i hur det gick till i radioflygets barndom.
 • Att bevara de konstruktioner som lade grunden till radioflyget.

Modellspecifikation:

 • Modellen skall vara konstruerad 1965 eller tidigare samt vara avsedd att styras med enbart sidoroder.
 • Om modellen är okänd bör någon form av dokumentation visas, t.ex. originalritning, tidskrift, katalogblad eller motsvarande, som bevisar att modellen har existerat.
 • Max motorstorlek 10cc förbränningsmotor.
 • Max vingbelastning 100g/dm2 .
 • Max vikt 5kg.
 • Godkända funktioner är motorkontroll/avstängning, sidoroder och höjdroder. Höjdrodret får ej ändra stabilisatorns ursprungliga konfiguration.
 • Modellen skall byggas av samma material som ursprungligen användes (i så stor utsträckning som möjligt.) Detta gäller även klädsel.
 • Valfri godkänd radioutrustning får användas.

Flygning:

 • Den tävlande får deltaga med två olika modeller, men endast den bästa räknas i den officiella resultatlistan.
 • Omstart beviljas om det uppstår problem innan manöver 2 (Rakflygning mot vinden) har påbörjats. Tävlingsledaren avgör när omstarten skall ske.
 • Man flyger tre omgångar och räknar de två bästa. Om tävlingen endast omfattar två omgångar räknas båda.
 • Vid lika poäng är den strukna omgången placeringsavgörande.
 • Den som flyger utan höjdroder får 10% tillägg på flygpoängen. Om modellen är utrustad med höjdroder måste detta i så fall låsas och servokabeln dras ur.
 • Flygprogram enligt Domarkort radiostyrda modeller kategori OT- RC III.
 • Det som i flygprogrammet benämns mot vinden alt. med vinden kan bytas ut mot i flygriktningen om tävlingsledningen av säkerhetsskäl inte kan tillåta flygning i vindriktningen.
 • Om fältets beskaffenhet omöjliggör markstart, kan tävlingsledaren besluta att manöver 1 (Start från marken) utgår för samtliga deltagare.

Utgåva 1, 99.12.02

Kjell-Åke Elofsson

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domarkort

 

Svenska Modellflygares     Oldtimersällskap
Senast ändrad: 2021-04-10